16/12/11

Comunicación do Encontro Irmandiño sobre o proceso de actualización de cotas en Galiza Nova.


No proceso da XIII Asemblea Nacional do BNG, Galiza Nova conta cos seus propios tempos e métodos para a elaboración dos censos, explicitados nunha circular informativa que foi enviada o 29 de novembro de 2011 aos/as responsábeis comarcais, locais e de finanzas e organización de Galiza Nova.
Nesta circular dábase de prazo ata o 3 de decembro para poñerse ao día nas cotas para poder participar con plenos dereitos na XIII Asemblea Nacional. Para isto, toda a militancia de Galiza Nova debería abonar os meses de outubro e novembro de 2011, así como as cotas pendentes.
O feito de só ser enviada a información a cargos da organización e non a toda a militancia provocou casos de militantes que non poideron actualizar as cotas por non lles ser transmitada a información.
Por outra parte, o prazo dado para actualización das cotas para a militancia de Galiza Nova foi insuficiente, pois no caso do pago en conta só se dispuña de 3 días hábiles (1 día no caso da nova militancia dada de alta nos consellos comarcais do 1 ou 2 de decembro) e 4 días no caso do pago en man na comarca.
Do mesmo xeito, no prazo de subsanación de erros (14 ao 18 de decembro) síguese sen enviar comunicación directa á militancia dende a organización nacional.
Por todo isto e para o correcto funcionamento do XIII proceso asemblear do BNG o Encontro Irmandiño entende que Galiza Nova debe abrir un novo prazo de actulización de cotas para toda a militancia (a que esté dada de alta antes do 30 de novembro de 2011) á que se lle debe enviar persoalmente unha circular informativa sobre este proceso.
No caso de ser aprobada neste Consello Nacional do 17 de decembro a proposta do Encontro de crear unha "Comisión para garantir a limpeza e imparcialidade de todos os traballos de organización da XIII Asemblea Nacional”, trasladaremos esta petición a dito órgano, que “entenderá de todo o relativo á participación da militancia, control dos censos, comunicacións internas e terá potestade para, nestas cuestións e outras relativas á organización do evento asemblear, dirixir instrucións á administración do BNG”.

COORDINADORA NACIONAL DO ENCONTRO IRMANDIÑO

Sem comentários:

Enviar um comentário