19/12/11

Crónicas preasemblearias III.

* Lonxe de todas as intoxicacións que poidan aparecer nos medios, a postura do Encontro Irmandiño sobre a Asemblea Nacional do BNG podedes seguila nas crónicas preasemblearias na web do EI (aquí), onde podes deixar comentarios.
Tentaremos, de novo, de manter unha obxectividade, que á vista dos contraditorios titulares de hoxe na prensa sobre o acontecido onte no Consello Nacional no que se resolvía sobre aspectos fundamentais regulamentares para a XIII Asemblea do BNG.

Sobre as teses:

Como se mantiñan os catro textos de teses acordouse que fose como tese de referencia a máis votada e como emendas ou votos particulares á totalidade as outras tres. Cousa lóxica. Isto significa que se manteñen en alto todas as diferenzas de tese para o proceso de debate.

O resultado da votación foi o que segue:
APU (UPG) 48
+Galiza 24
Encontro Irmandiño 11
Movemento Base Socialismo 1
Abstención/ Non votan 5

No resto dos temas a novidade é que non se materializou o acordo que se rumoreaba entre +Galiza e a UPG para manter o sistema actual para a elección dos cargos co que fican respostadas as dúbidas que plantexabamos na da Crónica II.

Sabedes que a proposta do EI era...
A Executiva Nacional integrarase por representantes das candidaturas ao Consello Nacional en proporción pura aos resultados obtidos.
E nas nosas teses vai como medida xeral que para...
Facilitar a participación de todas e todos en pé de igualdade e independentemente de que pertenzan ou non a un colectivo organizado. Neste sentido estabelecerase que para todos os procesos de eleccións non será preciso presentar unha lista completa, sendo suficiente un número igual ou maior ao 10% dos postos a cubrir.

As modificacións introducidas foron:

Elimínase a segunda votación para elección da Executiva que resulta constituída directamente da proporción pura dos resultados obtidos polas listas que se presenten para elección do Consello Nacional, isto garante a presencia do pluralismo “posíbel”. Implica eliminar a barreira de ter que obter 15 membros do Consello Nacional para poder optar a estar presente na Executiva. Aquí a votación foi unánime contra todo prognóstico. +Galiza renunciou a súa proposta de que “gobernase” a lista máis votada en solitario de non haber consenso.

Dicimos posíbel porque a UPG negouse a aprobar a segunda modificación proposta polo EI, secundada por +Galiza e independentes, consistente en abrir a posibilidade de listas -e de participación por tanto- a independentes cun número asequíbel de membros, un 10%, para evitar ter que escoller entre 3 ou 4 listas feitas. Para o EI abrir esta posibilidade era fundamental porque implicaba evitar que o BNG siga a converterse cada día máis nunha “coalición de partidos”.

Aquí as votacións foron:
A favor EI, +Galiza e independentes: 42
En contra UPG e MBS: 49
Abstencións:0

No tema do modo e tempo de elección do candidato á Presidencia da Xunta -na Crónica I podedes ver o que pensamos nós diste “cargo”- a UPG mantivo o sistema actual impoñendo cos seus votos que se aplicase xa nesta XIII Asemblea.

A Proposta inicial de +Galiza nas súas teses era a da celebración dunhas “primarias” abertas á sociedade e a do EI a da celebración dunha Asemblea Extraordinaria previas unhas “primarias” abertas. Consensuamos un texto que propugnaba as primarias e un procedemento para a súa celebración e posterior ratificación polo BNG a establecer no primeiro Consello Nacional que se celebre despois da XIII Asemblea. Esta proposta común foi derrotada pola UPG e MGS (a este grupo comeza a virlle acaido o alcume de “marca branca da UPG” que anda a circular por aí).

Manter o sistema actual e aplicalo xa en xaneiro 49
Establecer un sistema de primarias 43

Por si alguén ten interese ao final os texto aprobados foron:

A Executiva Nacional estará formada por 15 persoas, repartidas proporcionalmente ao apoio obtido polas candidaturas presentadas para Consello Nacional e seguindo a orde de cada candidatura”
“...será electo/a Portavoz Nacional a persoa que encabece a lista máis votada ao Consello Nacional, se esta acada o 50% dos votos emitidos. Se ningunha das listas presentadas acada esta porcentaxe, procederase a unha segunda votación entre os/as 2 candidatos/as que obtiveran máis votos”.


1. A Asemblea Nacional procederá á elección do candidato/a á Presidencia da Xunta de Galiza. As distintas candidaturas, se as houber, someteranse a votación, resultando elixida a que acade un número maior de votos. De existir unha única candidatura, poderá ser sometida a votación a man alzada, a non ser que o 20% dos/das asistentes solicite que sexa secreta.
2. Poderá presentar a súa candidatura á Presidencia da Xunta calquera afiliado/a do BNG que teña pleno dereito para participar na Asemblea Nacional, que estea incluído/a nalgunha das candidaturas que se presentan para o Consello Nacional e teña a aceptación de todos/as os/as integrantes da candidatura.
3. Establecerase de prazo para a presentación de candidaturas o 23 de xaneiro ás 19:00 horas.
4. Cada candidatura deberá designar una apoderado/a nacional e un/unha suplente que realizará a función de representante da candidatura.”

Avánzase algo en abrir a AN?
Debúxase unha fronte para rescatar ao BNG do secuestro da UPG?
Será posíbel a refundación?
(A seguir...)

Sem comentários:

Enviar um comentário